Vårt lantbruk är livsnödvändigt. Förutom att det är avgörande för föda och näring, skapar det sysselsättning och bidrar till samhällsekonomin. Idag står lantbruket för så mycket som en tredjedel av den globala bruttonationalprodukten. Efterfrågan på produkter från lantbruket kom­mer att öka i takt med en global befolkningsökning och högre ekonomiskt välstånd. Samtidigt beräknas en tredjedel av klimatutsläppen komma från vårt livsmedelssystem och lantbruket är därför en nyckelsektor för omställningen till en mer hållbar värld. Vilka utmaningar och möjlig­heter innebär det för lantbrukets utveckling framåt, både globalt och inte minst för Sverige?”

Utmaningar att mätta en växandebefolkning, hantera klimatförändringarnas effekter och minska lantbruket klimatpåverkan. Sveriges lant­bruk kan komma att spela en allt viktigare roll.

Det gröna näringslivet har ett stort behov av arbetskraft både idag och i framtiden, inte minst då jord- och skogsbruk kommer att spela en allt viktigare roll för att mätta en växande befolkning och leda vägen i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Dessutom står det gröna näringslivet inför ett generationsskifte. Således finns stora möjligheter för den som vill göra karriär inom lantbruket eller skogsnäringen.

Skordapaprika

Vi har lösningen.

Lösningen för dig som inte vet vad du ska bli – och lösningen för en bättre värld. Vi har lösningen för en vardag som gör skillnad och ett samhälle som tacklar klimathotet, som förenar tillväxt, innovation och lönsamhet med hänsyn till miljö och natur. Det gröna näringslivet. Skogen, jorden, djuren.
Läs mer