Ett axplock av alla spännande skogsyrken som finns.

 • 1. Egen företagare

  Som egen företagare har du möjlighet att jobba med precis det som du är intresserad av. Du har stor frihet i ditt arbete och bestämmer över din egen tid. Många utbildningar ger dig en bra kunskapsgrund för att lyckas som egen företagare.

  Verksamt.se ger information om hur du startar, driver och utvecklar ett företag.

 • 2. Jägmästare

  Med utbildningsbakgrund som jägmästare arbetar man ofta som chef eller specialist inom områden som skogsskötsel, virkesaffärer, skoglig planering och råvaruförsörjning i de större skogsföretagen. Man hanterar stora värden och har en stor påverkan på hur skogen som resurs används och förvaltas.

  Yrkesbenämningar är distriktschef, skogsskötselchef, affärschef, produktionschef, och verksamhetsutvecklare inom respektive område.

  För närvarande finns över 800 jägmästare inom Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra. Ytterligare arbetsgivare, men i mindre skala är övriga Skogsägarföreningar, större sågverk, SLU (forskning), Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, IKEA med flera.

  Du läser din utbildning till jägmästare vid SLU med start i Umeå.

 • 3. Plantskoleföretagare

  Som plantskoleföretagare med inriktning på skog jobbar du i hela kedjan från frö till odling och distribution, försäljning och marknadsföring. Andra inriktningar kan vara trädgårdsväxter eller jordbruksväxter. Runt om i landet finns ca 180 plantskoleföretag. För god lönsamhet krävs en stor skopa driftighet och företagsamhet.

  Naturbruksprogram med inriktning på skog eller trädgård kan vara en bra grund, se naturbruk.se.

 • 4. Skogsforskare

  Vill du utveckla ny kunskap? En forskare fördjupar sig i ett ämne, försöker förstå hur saker och ting hänger ihop och försöker att finna lösningar på problem. En vanlig dag som forskare kan börja med att vara ute i fält och läsa av försök, analysera resultatet och avslutas med handledning av studenter. Mer om forskning exempelvis på Skogforsk!

  Efter avslutat universitet eller högskola kan du ansöka om forskarutbildning, exempelvis vid SLU

 • 5. Skogsmaskinförare

  Dagens skogsbruk bedrivs i hög grad med hjälp av maskiner. Som skogsmaskinförare ansvarar du för gallring, slutavverkning och transport av virke fram till vägen. Skogsskötsel och naturhänsyn ingår, exempelvis avgör du vilka träd som ska tas bort för att andra ska växa bättre. Tekniken är alltmer datoriserad, exempelvis finns ofta utrustning i skördarna som mäter trädstammens längd och diameter och räknar ut hur de ska kapas för att ge bästa ekonomiska utbyte.

  Utbilda dig på naturbruksprogrammet, se naturbruk.se eller utbilda dig på en yrkeshögskola.

 • 6. Skogsmästare

  Skogen är Sveriges viktigaste naturresurs! Skogen ger oss förnyelsebara råvara till virke, papper och förnyelsebar energi såväl som rekreation, jakt och vilda bär. Som skogsmästare kanske du jobbar som virkesköpare eller planläggare på ett skogsföretag. Exempel på arbetsgivare kan vara skogsägareföreningar, banker och Svenska Kyrkan. Skogen har stor ekonomisk betydelse såväl som att den fungerar som rekreation och naturupplevelser.

  Du läser din utbildning till skogsmästare vid SLU i Skinnskatteberg.

 • 7. Skogsplanerare

  Som skogsplanerare har du ett fritt och självständigt arbete. Du samlar in data om skog och om natur- och kulturmiljöer för att utifrån underlaget besluta om åtgärder som exempelvis avverkning och skogsvård.

  YH utbildning till skogsplanerare hittar du till exempel på yh4.se.

 • 8. Skogsrådgivare

  Som skogsrådgivare arbetar du för ett effektivt och hållbart skogsbruk. En dag på jobbet kan börja med att du leder ett studiebesök på en närliggande gård och avslutas med att du sammanställer forskningsresultat från fältförsök. En styrka som rådgivare är ofta praktisk kunskap i skogsbruket.

  Utbilda dig till Jägmästare vid SLU i Umeå eller till Skogsmästare vid SLU i Skinnskatteberg.

 • 9. Skogsbrukstekniker

  Som skogsbrukstekniker har du både praktiska och teoretiska kunskaper om skog och tekniken som används för att bruka den. För att arbeta som arbetsledare eller förman sköter du även ekonomi och arbetsledning.

  YH-utbildning till skogsbrukstekniker hittar du på skogsbrukstekniker.se.

 • 10. Skogsvårdare

  Som skogsvårdare hanterar du allt praktisk kring röjning, plantering och övriga skötselåtgärder. Du kan exempelvis vara anställd hos en entreprenör, ett större företag eller jobba som egen företagare. För dig som är verksam i skogen finns möjlighet att gå en kortare utbildning i Natur- och kulturmiljövård och erhålla kompetensbevis för att få arbeta i PEFC-certifierat skogsbruk. Närmare information finns på www.syn-kurser.se.

  En vanlig utbildningsväg är naturbruksprogrammet med inriktning skog, se naturbruk.se.

 • 11. Viltmästare

  Vill du ägna dig åt jakt och gillar att vara ute mycket i naturen? Som viltmästare kan du organisera jakter och planera viltvården eller agera rådgivare åt större gårdar eller skogsbolag. Arbetar du inom viltforskningen kan en dag bestå av att märka djur, inventera och analysera forskningsresultat. Få mer inspiration hos Svenska Jägareförbundet och Sveriges Yrkesjägarförening.

  Utbilda dig till viltmästare på yrkeshögskola.

 • 12. Virkesmätare

  Som virkesmätare arbetar du ofta vid ett sågverk, en massaindustri eller virkesterminal. Du mäter mängden virke och bedömer kvaliteten så att virket värderas och sorteras riktigt. Kvist, röta och insektsskador är du expert på att bedöma. Ofta arbetar en virkesmätare på en virkesmätningsförening, då det ingår i yrkesrollen att vara neutral både till säljare och köpare.

  Utbilda dig skogligt, exempelvis vid ett naturbruksprogrammet, se naturbruk.se.

Videoposter Skogen En Plats Fo R Dig Som Vill Ha Ett Fritt Och Sja Lvsta Ndigt Arbete

Skogen - för dig som vill ha ett fritt och självständigt arbete!

Skordapaprika

Vi har lösningen.

Lösningen för dig som inte vet vad du ska bli – och lösningen för en bättre värld. Vi har lösningen för en vardag som gör skillnad och ett samhälle som tacklar klimathotet, som förenar tillväxt, innovation och lönsamhet med hänsyn till miljö och natur. Det gröna näringslivet. Skogen, jorden, djuren.
Läs mer